w}X@Ⴋ

쁁|Ll}icBej@
1929.04.13@鍑
10 2,854m
ē................@ÈY
ē•⏕................@Y [cC
rF................@
F................@ÈY
................@
Be................@ΌpY
Be⏕................@㗢і cY RCY
݌v................@ec
u................@cĎY pc
................@PY V
z................@
ҏW................@ΌpY
Be................@XN
................@ Y
Ԑ................@֌ܘY
^Cg................@xP
@
z@@
wEnӕq ................@Y
wER{H ................@֓BY
bq ................@䏁q
bq̔ ................@ѓcq
h̓V ................@hq
̑q ................@c
ER ................@卑Y
................@{
XL[叫E{ ................@V
wE ................@Rc[
w ................@}qO
@V ................@q
@V ................@ؓ˔j
@V ................@ѐDk
@V ................@ILv

߂